Kernwaarden

Het daltononderwijs is ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van Helen Parkhurst. Aan het begin van de vorige eeuw heeft zij een eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop kinderen het beste kunnen leren. In het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts, werden haar ideeën voor het eerst in de praktijk gebracht. Deze denkwijze onderscheidt zich door haar visie en de manier van het inrichten van het onderwijs.

Dalton is geen systeem of methode maar een manier van denken en leven waarin de volgende kernwaarden centraal staan:

  1. samenwerken
  2. verantwoordelijkheid
  3. zelfstandigheid
  4. reflectie
  5. doelmatigheid

Het legt de verantwoordelijkheid bij de kinderen en leerkrachten. Op onze daltonschool betekent dat, dat er structuur is voor wie dat nodig heeft en ruimte en vrijheid is voor wie dat aankan. Het zet kinderen ertoe aan hun eigen weg te vinden. Kinderen krijgen hier alle kans om zich te kunnen ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat dalton de beste onderwijskansen geeft om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen en ruimte biedt voor onderlinge verschillen.

Daarnaast werken we aan een aantal aanvullende kernwaarden die passen bij de werkwijze van De Achtbaan, namelijk: Vertrouwen, Zichtbaar en Overwinning.

Samenwerken

Samenwerken, ik maak deel uit van een team. Het belangrijkste principe binnen ons daltononderwijs is het samen leren, het samenwerken volgens de structuren van coöperatief leren en het maatjeswerk. Samenwerken op deze manier biedt volop mogelijkheden om rekening te leren houden met elkaar en met elkaars mogelijkheden. De onderlinge band tussen de kinderen wordt hierdoor gestimuleerd.


Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid, ik kan deze taak aan. Vanuit zelfstandigheid leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk (het materiaal, de sfeer en hoe er met elkaar omgegaan wordt) en het eigen leerproces. Een kind is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor het eindproduct, maar ook voor het proces, dat wil zeggen hoe het eindproduct tot stand is gekomen. De controle van dit proces door de leerkracht is hierbij van groot belang.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid, ik wil het zelf doen. Kinderen worden gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken, zelf problemen op te lossen en zelf opdrachten uit te voeren. Kinderen krijgen hiervoor diverse keuzemogelijkheden, binnen bepaalde grenzen. Daarmee sluit daltononderwijs aan bij de eigen motivatie van het kind. Zo kan het kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden van jongs af aan getraind in het omgaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht heeft hierdoor tijdens het zelfstandig werken de mogelijkheid om zowel individueel als in groepjes te werken met kinderen.

Reflectie

Reflectie, hoe kan ik het de volgende keer anders doen. Wij gaan ervan uit dat ieder mens leergierig is en wil groeien. Doormiddel van reflectie en kindgesprekken proberen wij kinderen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen zodat zij zich volledig kunnen ontplooien, op hun eigen tempo. Gras groeit tenslotte niet sneller als je aan de sprietjes trekt.


Doelmatigheid

Doelmatigheid, dit wil ik leren. We proberen kinderen zoveel mogelijk in beweging te brengen in de richting van hun eigen doel. Zo vinden zij hun eigen weg. Door kinderen te stimuleren om zelf oplossingen te bedenken leren kinderen leren namelijk het beste en het meest effectief. Wij geloven dat hoe flexibeler je bent, hoe groter de kans op succes is.


Vertrouwen

Bescherming, ik krijg het vertrouwen om het zelf te doen. In het daltononderwijs is bescherming en veiligheid uiterst belangrijk. Het kind krijg het vertrouwen om vrij en zelfstandig te zijn binnen bepaalde grenzen. Ondanks de diversiteit tussen kinderen weten we toch een balans en eenheid te vinden.Zichtbaar

Zichtbaar, dit ben ik. Wij stimuleren kinderen om zichzelf te durven laten zien en horen want alleen dan zijn zij in staat om zich ten volle te ontplooien.
Overwinning

Overwinning, “yes, nu kan ik het zelf”. Wij willen de kans op het zelfvertrouwen vergroten. De mate van leergierigheid wordt namelijk bepaald door het competentiegevoel dat een kind heeft. Een kind zal dus meer leren wanneer hij of zij zich zelfverzekerd voelt.

 

Meer informatie over daltononderwijs

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.